Tuesday, 22 October 2019

ແຈ້ງການ


Untitled Document
ລໍາດັບ ເລກທີ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ປະກາດ ລາວ ອັງກິດ
1
0063/ສ​ຄ​ຄ​ຊ
ລາຍ​ງານ​ເອ​ກະ​ສານ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ປະ​ຈຳ​ເດືອນ ໃນ​ຮູບ​ແບບ Excel file
17/10/2019
2
0041/ສຄ​ຄ​ຊ
ແຈ້ງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ໃນຂົງ​ເຂດວຽກ​ງານຫຼັກ​ຊັບ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
19/07/2019
3
0036/ສ​ຄ​ຄ​ຊ
ແຈ້ງ​ການ ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ ແລະ ຊອກ​ຮູ້ ແຫຼ່ງ​ທຶນ​ທີ່​ນຳ​ມາ​ຊື້​ຮຸ້ນ​ໃນ​ຕະຫຼາດທຶນລາວ
07/08/2017
4
0031/ສຄຄຊ
ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສໍານັກງານ ຄຄຊ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ
20/09/2016
5
0023/ສຄຄຊ
ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ເພື່ອລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
19/08/2016
6
013/ຄຄຊ
ແຈ້ງການ ການປັບປ່ຽນ ລາຍຊື່ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
26/05/2014
7
001/ຄຄຊ
ແຈ້ງການຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເລື່ອງ ການລະດົມທຶນໂດຍການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຈົດທະບຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ
14/02/2014
8
014/ຄຄຊ
ແຈ້ງການຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເລື່ອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ IFRS
25/12/2013
9
507/ສຄລຕ
ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການສືບທອດມູນມໍລະດົກຮຸ້ນຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
23/12/2011