Friday, 31 March 2017

ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ (Regulatory Cooperation).


ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຂອງບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ດັ່ງນີ້: