Tuesday, 19 December 2017

ລາຍງານການເຂົ້າ​ຊົມ​ເວັບ​ໄຊ ສຳ​ນັກ​ງານ ຄ​ຄ​ຊ

ກະ​ລຸ​ນາເລືອກ​ປະ​ເພດ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ:


ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ລຳ​ດັບ ເມນູ ຈຳ​ນວນ​ຄັ້ງ​ເຂົ້າ​ຊົ​ມ
1 ກ່ຽວກັບ ຄຄຊ 8578
2 ນິຕິກໍາ 21659
3 ການສະເໜີຂາຍຫຼັກຊັບ 5531
4 ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ 5346
5 ການຮ່ວມມືສາກົນ 4587
6 ຄວາມຮູ້ຕະຫຼາດທຶນ 8094
ລວມ 53795