Thursday, 18 July 2024

ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ


 1. ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ
 2.   ເອກະສານປະກອບການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດເປັນນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ
  1.   3.1. ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ສໍານັກງານ ຄຄຊ;
  2.   3.2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່;
  3.   3.3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ;
  4.   3.4. ໃບແຈ້ງໂທດບໍ່ໃຫ້ກາຍ ສາມ ເດືອນ;
  5.   3.5. ຮູບຖ່າຍບໍ່ໃຫ້ກາຍສາມເດືອນ ຂະໜາດ 3 x 4 ຈໍານວນ ສາມໃບ;
  6.   3.6. ສໍາເນົາໃບຢັ້ງຢືນການສອບເສັງຜ່ານຫຼັກສູດວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແລະ ໃບຄະແນນ;
  7.   3.7. ສັນຍາແຮງງານລະຫວ່າງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຕ້ອງການອອກໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
  8.   3.8. ໃບຢັ້ງຢືນການສອບເສັງຜ່ານລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນ
  9.       ທຸລະກິດຫຼັກຊັບຈາກຕ່າງປະເທດ.