Sunday, 23 June 2024

ກົດໝາຍ


ລໍາດັບ ເລກທີ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ປະກາດ ລາວ ອັງກິດ
1
79/ສພຊ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
03/12/2019
2
56/ສພຊ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)
07/12/2018
3
46/ສພຊ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສະຫະກິດ(ສະບັບປັບປຸງ)
26/12/2013
4
11/ສພຊ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
22/10/2004
5
05/95/ສພຊ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
14/10/1995