Sunday, 23 June 2024

ລະບຽບການທີ່ມີແຜນຈະສ້າງໃໝ່


Untitled Document
ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ
1
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຄອບ​ຄອງ​ກິດ​ຈະ​ການ
2
ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການໄດ້ມາ ແລະ ຈໍາໜ່າຍໄປຂອງຊັບສິນ (ໃໝ່)