Thursday, 18 July 2024

ພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດພາຍຫຼັງການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ • 1. ການບັນຊີ
 •   - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 79/ສພຊ ລົງ ວັນທີ 03 ທັນວາ 2019;
 •   - ລະບຽບວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບວຽກງານຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 001/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 07 ເມສາ 2015.

 • 2. ການລາຍງານ
 •   - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 79/ສພຊ ລົງ ວັນທີ 03 ທັນວາ 2019;
 •   - ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ສະບັບເລກທີ 373/ສຄລຕ, ລົງວັນທີ 24 ກຸມພາ 2012 ( ໝວດທີ III ).

 • 3. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
 •   - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 79/ສພຊ ລົງ ວັນທີ 03 ທັນວາ 2019;
 •   - ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສະບັບເລກທີ 014/ຄລຕ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2011 ( ໝວດທີ III ).

 • 4. ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ
 •   - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 79/ສພຊ ລົງ ວັນທີ 03 ທັນວາ 2019.

 • 5. ການຮັກສາອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ
 •   - ລະບຽບວ່າດ້ວຍຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 003/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 18 ກຸມພາ 2014;
 •   - ບົດແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບວ່າດ້ວຍຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 281/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 06 ມີນາ 2014 ແລະ ປະຕິບັດການລາຍງານອື່ນໆຕາມການກໍານົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 • 6. ການຮັບຮອງບໍລິສັດກວດສອບ
 •   - ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບໍລິສັດກວດສອບ ສະບັບເລກທີ 26/ຄຄຊ ລົງວັນທີ 03 ກັນຍາ 2021.
 •