ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
Thursday, 18 July 2024

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ


Untitled Document

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ (BCEL-KT)

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ (BCEL-KT)

ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 002/ຄລຕ
ວັນທີໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ວັນທີ 20/12/2010
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ການຄໍ້າປະກັນການຈຳໜ່າຍຫລັກຊັບ, ການຄ້າຫລັກຊັບ, ການເປັນນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍ ຫຼັກຊັບ ແລະ ການເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ
ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນ 7, ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕິດຕໍ່ ໂທລະສັບ: (+856-21) 265477 ແຟ໋ກ: (+856-21) 265488
ເວັບໄຊ: www.bcel-kt.com
ທຶນຈົດທະບຽນ: 100,000,000,000 ກີບ (ໜຶ່ງຮ້ອຍຕື້ກີບ)
ລາຄາຕໍ່ຮຸ້ນ 100,000
ຈໍານວນຮຸ້ນທັງໜົດ: 1,000,000