ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
Thursday, 18 July 2024

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ


Untitled Document

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ (LXS)

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ (LXS)

ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 001/ຄລຕ
ວັນທີໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ວັນທີ 01/12/2010
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ການຄໍ້າປະກັນການຈຳໜ່າຍຫລັກຊັບ, ການຄ້າຫລັກຊັບ, ການເປັນນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບ
ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນ 5, ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕິດຕໍ່ ໂທລະສັບ: (+856-21) 265 468 ແຟ໋ກ: (+856-21) 265 466 (Front Office) (+856-21) 265 465 (Back Office)
ເວັບໄຊ: www.lxs.com.la
ທຶນຈົດທະບຽນ: 100,000,000,000 ກີບ (ໜຶ່ງຮ້ອຍຕື້ກີບ)
ລາຄາຕໍ່ຮຸ້ນ 2,000
ຈໍານວນຮຸ້ນທັງໜົດ: 50,000,000