ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
Thursday, 18 July 2024

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ


Untitled Document

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ (LCS)

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ (LCS)

ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 010/ຄຄຊ
ວັນທີໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ວັນທີ 16/11/2013
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ, ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຜູ້ຄໍ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັ
ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນ 6, ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕິດຕໍ່ ໂທລະສັບ: (+856-21) 419222 ແຟ໋ກ: (+856-21) 419221
ເວັບໄຊ: www.lcs.com.la
ທຶນຈົດທະບຽນ: 100,000,000,000 ກີບ (ໜຶ່ງຮ້ອຍຕື້ກີບ)
ລາຄາຕໍ່ຮຸ້ນ 10,000
ຈໍານວນຮຸ້ນທັງໜົດ: 10,000,000