ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
Thursday, 18 July 2024

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ


Untitled Document

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈໍາກັດ (APMLAO)

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈໍາກັດ (APMLAO)

ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 011/ຄຄຊ
ວັນທີໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ວັນທີ 16/11/2014
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ
ທີ່ຢູ່: ອາຄານເອພີເອັມລາວ (ຊັ້ນ 1), ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕິດຕໍ່ ໂທລະສັບ: (+856-21) 253418-20 ແຟ໋ກ: (+856-21) 419171
ເວັບໄຊ: www.apmassetpro.com
ທຶນຈົດທະບຽນ: 5,000,000,000 ກີບ (ຫ້າຕື້ກີບ)
ລາຄາຕໍ່ຮຸ້ນ 10,000
ຈໍານວນຮຸ້ນທັງໜົດ: 500,000