Thursday, 18 July 2024

ຮ່າງແບບຟອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບການສະເໜີຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ


ລໍາດັບທີ ລາຍການ
ລາວ
English
1
ໃບກິດສຳພັນ ສຳລັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ
2
ໃບກິດສຳພັນ ສຳລັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈໍາກັດ
3
ໃບກິດສຳພັນ ສຳລັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ
4
ຮ່າງ ໃບຄຳຮ້ອງສະເໜີຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ
5
ຮ່າງ ສັນຍາຄໍ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ
6
ໜັງສືຊວນຊື້ ເພື່ອສະເໜີອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້
7
ຮ່າງ ລາຍງານຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ
8
ໃບກິດສຳພັນ ສຳລັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້
9
ໃບຄຳຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້