Thursday, 18 July 2024

ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ


  ເປັນອີກໜຶ່ງງພັນທະ ທີ່ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຈຳເປັນທີ່ສຸດທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດຄື: ຕ້ອງໄດ້​ລາຍ ​ງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
(ລະບຽບວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ລາຍ​ງານ ​ແລະ ການ ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ ສະບັບ​ເລກທີ 027 ລົງ​ວັນ​ທີ 29 ​ມີນາ 2022).

I.  ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
II. ຫຼັກການ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
III. ຮູບແບບ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
IV. ການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບ ຂ່າວລື ຫຼື ຂ່າວສານຕ່າງໆ
V. ມາດຕະການປັບໄໝ