ຂໍ້ຕົກລົງ


Untitled Document
ລໍາດັບ ເລກທີ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ປະກາດ ລາວ ອັງກິດ
1
14/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ນັກກວດສອບ (ສະບັບປັບປຸງ)
03/10/2023
2
06/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກວດກາບໍລິສັດຫຼັກຊັບ (ປັບປຸງ)
25/01/2023
3
04/ຄຄຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍການ​ຂໍອະນູຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ)
25/01/2023
4
14/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ
20/09/2022
5
09/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໄດ້ມາ ແລະ ການຊີ້ຂາດຊັບສິນ ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
22/07/2022
6
08/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບໍລິສັດສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານຫລັກຊັບ
22/07/2022
7
10/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ (ສະ​ບັບ​ປັງ​ປຸງ)
22/07/2022
8
50/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຍົກເວັ້ນຄ່າບໍລິການໃນການຮັບຮອງເປັນຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ແລະ ພັນທະບັດລັດຖະບານ
22/06/2022
9
06/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຊື້ຮຸ້ນຄືນ ແລະ ການຂາຍຮຸ້ນທີ່ຊື້ຄືນ ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
19/05/2022
10
05/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
29/04/2022
11
30/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
29/03/2022
12
29/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປູງ)
29/03/2022
13
26/ຄຄຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າດ້ວຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ (ສະ​ບັບປັບປຸງ)
29/03/2022
14
28/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດລາຄາຮູ້ນທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮູ້ນ (ສະບັບປັບປຸງ)
29/03/2022
15
27/ຄຄຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການລາຍ​ງານ ແລະ ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ ຂອງບໍລີສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
29/03/2022
16
09/ສຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຫຼັກສູດນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ
17/02/2022
17
08/ສຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄ່າບໍລິການກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ
17/02/2022
18
27/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄອບຄອງກິດຈະການ
03/09/2021
19
23/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນທີ່ລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຢູ່ຕ່າງປະເທດ
16/07/2021
20
24/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ (ປັບປຸງ)
16/07/2021
21
20/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ (ສະບັບປັບປຸງ)
23/06/2021
22
22/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)
23/06/2021
23
10/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເປັນທະນາຄານດູແລຊັບສິນ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
24
08/​ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ ກອງ​ທຶນ​ຮ່ວມ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
25
16/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
26
13/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
27
12/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈາກຕ່າງປະເທດ
10/06/2021
28
15/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
29
09/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໂອນຮຸ້ນ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
30
17/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການທາງບໍລິຫານຕໍ່ການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
31
14/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້ຕົກລົງຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ແລະ ພັນທະບັດລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
32
11/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)
10/06/2021
33
063/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ກຳ​ນົດ​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ການ​ຊື້-ຂາຍ ແລະ ການ​ໂອນ​ ຮຸ້ນ​ຈົດ​ທະ​ບຽນ ໃນ ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ລາວ
07/09/2020
34
006/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ເອົາ​ຮຸ້ນ​ເປັນ​ຮຸ້ນ​ອ້າງ​ອີງ​ເພື່​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ສິດ
06/04/2020
35
10/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
26/04/2019
36
21/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ກຳ​ນົດ​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ ການ​ຊື້-ຂາຍ ແລະ ການ​ໂອນ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໃນ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ລາວ
17/12/2018
37
16/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ກຳ​ນົດ​ລະ​ຫັດຫຼັກ​ຊັບ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ
03/09/2018
38
19/ຄ​ຄ​ຊ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ເພີ່ມ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຖື​ຄອງ​ຮຸ້ນ​ຂອງ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ທະ​ນາ​ຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ ມະ​ຫາ​ຊົນ
17/08/2017
39
10/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດອັດຕາຄ່າທໍານຽມການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ແລະ ການໂອນຮຸ້ນຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
27/04/2017
40
0010/ຄ​ຄ​ຊ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຊື້​ຮຸ້ນ​ໂດຍ​ບໍ່​ວາງ​ເງິນ​ມັດ​ຈຳ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໃນ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ
24/02/2017
41
0023/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ
26/10/2016
42
031/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ກໍານົດລະຫັດຫຼັກຊັບແຫ່ງຊາດລາວ
31/08/2015
43
030/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຮຸ້ນຂອງຜູ່ລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
30/08/2015
44
011/ຄຄຊ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສໍາລັບການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
07/05/2014
45
018/ຄລຕ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ ສໍານັກງານຄລຕ
24/12/2010