Sunday, 23 June 2024

ລະບຽບ ຄຄຊ


Untitled Document
ເລກທີ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ປະກາດ ລາວ ອັງກິດ
006/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທຶນຈົດທະບຽນ, ໂຄງສ້າງຜູ່ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜູ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ
28/01/2016
004/ຄຄຊ
ລະບຽບວາສດ້ວຍບັນຊີຕາງໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ
08/12/2015
001/ຄຄຊ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ທາງອິນເຕີເນັດ
24/07/2013
160/ທຫລ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີີ່ຮັບຝາກເງິນ
21/02/2011

[ 1 ]